Ochraný systém metra (OSM)

 

Co to je:

Jedná se o speciální vybavení sítě metra, které umožňuje podzemní části systému v případě ohrožení uzavřít a zajistit jejich fungování jako krytu civilní ochrany (CO). V časech studené války pak byly celé linky metra navržené s ohledem na možný jaderný či jiný útok.

Do OSM patří ražené stanice s veškerým technologickým zázemím bez vestibulů, které jsou těsně pod povrchem nebo na úrovni terénu a nemají dostatečnou tlakovou a radiační odolnost a dále pak ražené traťové tunely.

 

Před čím uchrání:

Chrání před následky použití zbraní hromadného ničení ale i radiace v případě havárie jaderných elektráren (JE), chemického zamoření a v neposlední řadě před záplavami :D a přívalovou vlnou (která vznikne protržením vltavské kaskády). Dále se dá využít k evakuaci obyvatel ze zamořených částí města.

 

Jak funguje:

a) Proti účinkům tlakové vlny se používají tlakověplynotěsné uzávěry ve všech vstupech, traťových tunelech i technologických šachtách. OSM je rozdělen do ochranných úseků (OÚ), které tvoří dvě až tři stanice. Tyto úseky se dají mezi sebou tlakově-plynotěsně oddělit-takže když dojde k porušení jednoho OÚ sousední zůstávají funkční. Zároveň jsou vybudovány obchozy, které oddělují jednotlivé OÚ, těmito obchozy lze převádět ukrývané z jednoho OÚ do druhého aniž by byla narušena tlaková odolnost předělu.

b) Je zabezpečena dodávka nezávadného vzduchu ze spec. Filtroventilačních centrál a čerpadla k odčerpávání průsakové vody.

 

Dodávka vody, el atd.:

Dodávka důležitých médií pro OSM je zabezpečena ze speciálních chráněných objektů tzv. Technických center (TC), které jsou umístěny mimo trasy metra. Malý přehled

TC1 trasa A levobřežní část- el. energie, vzduch, voda-úpravna

TC2 trasa A pravobřežní část- vzduch

TC3 trasa B pravobřežní část- El. Energie, vzduch

TC4 trasa B levobřežní část- byla plánovaná ale nebyla vystavěna

AC1 trasa 2C el. Energie, vzduch, voda – přivaděč

CD OSM (centrální dispečink) nedodává žádné média, ale je tam stažena signalizace stavu a činnosti jednotlivých zařízení na všech trasách. Z tohoto pracoviště se zařízení nedá přímo dálkově ovládat- slouží k velitelskému řízení OSM.

 

a) El. Energie- dodávka je zabezpečena pomocí diesel-agregátů, které dodávají elektřinu přímo do páteřního 22kV rozvodu metra.

b) Vzduch- dodávka je zabezpečena z filtroventilačních centrál kde se provádí filtrace a odmoření vzduchu, ten je pak následně dodáván do trasy s přetlakem.

c) voda- dodávku vody zabezpečuje úpravna kde se mimo běžnou úpravu používají zařízení na snížení případné radioaktivity.

d) ošetření- na stanicích jsou v technologické části vyhrazeny prostory, které slouží jako ošetřovny a sklady léků. Materiál a vybavení se zaváží až v době přípravných prací na zprovoznění OSM. To samé platí i u potravin atd.

Nemocnice je zřizována ve vlacích metra odstavených ve stanicích.

e) hygiena- ve stanicích se využívá rozšířených služebních hygienických zařízení a v tunelových spojkách jsou to speciální hygienická zařízení v mezistaničních spojkách. Fekální vody se odvádějí do jímek a jsou odčerpávány do povrchové kanalizace.

f) márnice- prostory pro ukládání mrtvých jsou vetšinou ve slepých technologických štolách, které vzniknou při ražení stanic a tunelů a jsou od ostatních částí OSM odděleny plynotěsnými uzávěry s přestupní komorou.

 

Kolik lidí se vleze:

V současné době cca 300 tisíc. Po dobudování všech tras metra (trasa D a trasa A) má být kapacita OSM cca 600 tisíc lidí. Předpokládaná doba ukrytí je v současnosti 72 hodin.

 

Jak rychle se OSM zprovozní:

V případě válečného konfliktu se předpokládá postupné zvyšování stupňů ohrožení státu a tak jsou přípravy zprovoznění rozloženy do několika dnů. V případě povodní je možné ohrožené úseky uzavřít do šesti hodin po ukončení jízdy vlaků.

 

 

Seznam stanic podzemní dráhy s Ochranným systémem metra

Článek obsahuje podrobný přehled stanic metra a přilehlých mezistaničních úseků plně využitelných v rámci ochranného systému metra.

Page 1 of 3 | Next page