Přežij v postapokalyptickém světě!

Charakteristiky vybraných nebezpečných látek

Charakteristiky vybraných nebezpečných látek

Kvě 17, 2011

Kódy, značící stupeň nebezpečnosti látek

UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje. Musí být společně s Kemlerovým kódem uveden na každém vozidle, používaném při přepravě látek po železnici nebo silnici. V silniční, železniční a ve vnitrozemské vodní dopravě se přepravované nebezpečné věci označují výstražnými tabulkami, kde v horní části tabulky je identifikační číslo označující povahu nebezpečí tzv. Kemlerův kód a ve spodní části tabulky je uvedeno identifikační číslo látky tj. UN kód.

Kemlerův kód specifikuje nebezpečnost dané látky pomocí kombinace dvou nebo tří číslic ( 2 až 9 ) a písmene X. Zdvojení číslice označuje zvýšení hlavního nebezpečí (prudká hořlavost – 33). Kód musí mít alespoň dvě číslice, proto se v případě potřeby doplňuje 0. Na cisternách často můžeme vidět např. Kemlerův kód 33 pokud přepravují benzín nebo jinou prudce hořlavou látku.

Kemlerův kód (horní řádka čísel) a UN kód (dolní řádka)na výstražné tabulce:

2 – Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
3 – Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
4 – Hořlavost pevných látek
5 – Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
6 – jedovatá látka (Toxicita)
7 – Radioaktivní látka
8 – žíravá látka (Leptavé účinky)
9 – Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce)
0 – Bez významu (viz výše)
Dále se používá X – látka nebezpečně reagující s vodou

ACETYLEN

Kemlerův kód – 239
UN kód – 1001
Vlastnosti – Bezbarvý plyn, čistý příjemně voní po etheru, technický produkt páchne po česneku. Není jedovatý, rozpouští se ve vodě, plyn je mimořádně hořlavý a sndno vznětlivý. Vzhledem k jeho nestabilitě je uchováván jako rozpuštěný plyn v porézní látce napuštěné acetonem (za tlaku 1 200 kPa se asi 25 objemů acetylenu rozpustí v 1 objemu acetonu). Způsobuje nevolnost, bolest hlavy, zvracení, otupělost, bezvědomí; vysoké koncentrace působí narkoticky.
Pokyny – Postiženému uvolnit těsné části oděvu, při zástavě dechu zavést umělé dýchání, přivolat lékaře, nenechat postiženého prochladnout. Přepravovat pouze vleže.

AMONIAK (Čpavek)

Kemlerův kód – 268
UN kód – 1005
Vlastnosti – Zkapalněný, jedovatý a žíravý plyn s ostrým zápachem, neomezeně rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří chladné žíravé mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn je lehčí vzduchu, tvoří se vzduchem výbušné směsi, silně dráždí a leptá pokožku, dýchací cesty, sliznice, oči, při vyšších koncentracích působí smrtelně.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít.

BROM

Kemlerův kód – 886
UN kód – 1744
Vlastnosti – Silně žíravá, jedovatá červenohnědá kapalina, málo rozpustná ve vodě, při odpařování vytváří jedovaté leptavé mlhy těžší vzduchu, silně dráždí a leptá oči a dýchací cesty, při vyšších koncentracích otok plic až smrt a to i po několika dnech.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, postiženého i bez zjevných obtíží ponechat v klidu.

CHLOR

Kemlerův kód – 268
UN kód – 1017
Vlastnosti – Zkapalněný, velmi jedovatý žlutozelený plyn s ostrým zápachem, málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří jedovaté, leptavé a studené mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn je těžší vzduchu, dráždí a těžce leptá pokožku, dýchací cesty, sliznice, oči, i při krátkodobém účinku působí smrtelně.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít.

ETHYLENOXID

Kemlerův kód – 263
UN kód – 1040
Vlastnosti – Hořlavá, jedovatá kapalina, která se rychle odpařuje, neomezeně rozpustná ve vodě, při odpařování tvoří studené mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn těžší vzduchu, tvoří se vzduchem výbušné směsi, silně dráždí a leptá pokožku, sliznice, oči, dýchací cesty, vyšší koncentrace způsobují zástavu dechu, se zpožděním dochází k poškození ledvin a jater.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít.

ETHYLEN

Kemlerův kód – 223
UN kód – 1038
Vlastnosti – Zkapalněný, hořlavý plyn, málo rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří chladné mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn je lehčí vzduchu, tvoří se vzduchem výbušné směsi, má narkotické účinky, dráždí oči a dýchací cesty.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít.

FORMALDEHYD

Kemlerův kód – 38
UN kód - 1198
Vlastnosti – Žíravá, jedovatá, hořlavá kapalina se štiplavým zápachem, neomezeně rozpustná ve vodě, páry tvoří se vzduchem výbušné směsi, silně dráždí oči, sliznice, dýchací cesty, již při nižších koncentracích působí smrtelně.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání.

FOSGEN

Kemlerův kód – 268
UN kód – 1076
Vlastnosti – Velmi jedovatá kapalina, přecházející rychle do plynného stavu, nepatrně rozpustná ve vodě, plyn je těžší vzduchu, leptá dýchací cesty, pokožku, oči, způsobuje smrtelný otok plic opožděně po několika hodinách.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, postiženého i bez zjevných obtíží ponechat v klidu.

KYANOVODÍK

Kemlerův kód – 663
UN kód – 1051
Vlastnosti – Velmi jedovatá, hořlavá kapalina, přecházející rychle do plynného stavu, neomezeně rozpustná ve vodě, plyn je lehčí vzduchu, tvoří se vzduchem jedovaté výbušné směsi, dráždí sliznici, oči, způsobuje nevolnost, zvracení, celkovou slabost, bezvědomí a smrt.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání.

OXID UHELNATÝ

Kemlerův kód – 263
UN kód – 1016
Vlastnosti – Hořlavý, jedovatý plyn lehčí vzduchu, nepatrně rozpustný ve vodě, se vzduchem tvoří výbušné směsi, způsobuje bolesti hlavy, závratě, ospalost, záchvaty dušení, při vyšších koncentracích působí smrtelně.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání.

PROPAN-BUTAN

Kemlerův kód – 23
UN kód – 1965
Vlastnosti – Zkapalněný, hořlavý plyn, nepatrně rozpustný ve vodě, při odpařování tvoří chladné výbušné mlhy těžší vzduchu (nebezpečí omrzlin), plyn těžší vzduchu tvoří se vzduchem výbušné směsi, má narkotické účinky.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání, omrzlá místa netřít.

ROPNÉ LÁTKY (DESTILÁTY)

Kemlerův kód – 33, 30
UN kód – 1260
Vlastnosti – Hořlavé a velmi hořlavé kapaliny, málo rozpustné ve vodě, páry jsou lehce zápalné, těžší vzduchu, se vzduchem tvoří výbušné směsi, při delším vdechování působí omamně.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání.

SIROUHLÍK

Kemlerův kód – 336
UN kód – 1131
Vlastnosti – Lehce vznětlivá, jedovatá kapalina s ostrým zápachem, páry jsou těžší vzduchu, se vzduchem tvoří jedovaté a výbušné směsi, má narkotické a leptavé účinky, způsobuje křeče, ochrnutí dýchání až smrt.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, potřísněné části oděvu sundat, zasažená místa opláchnout vodou, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání.

ZEMNÍ PLYN

Kemlerův kód – 23
UN kód – 1971
Vlastnosti – Hořlavý plyn lehčí vzduchu, se vzduchem tvoří výbušné směsi, má slabé narkotické účinky.
Pokyny – Postiženého přenést na čerstvý vzduch, uložit do klidné polohy, uvolnit oděv, při zástavě dechu aplikovat umělé dýchání.

Zdroj: praha.eu

2 comments

  1. JackHcz /

    Hodí se díky :)

Leave a Reply